ULIANA'S PHOTOBLOG

13/10/2018

14 phototips for better Flat Lay photography

Фотографія в стилі Flat Lay стає все більш популярною, це так-званий натюрморт 21-го століття. Я була б не я, якщо б не спробувала повторити :) Тому сьогодні хочу з вами поділитись своїми 14тьма фотопорадами для кращої Flat Lay фотографії, чесно викраденими у відомих фотопрофесіоналів.
Flat Lay photography is becoming more and more popular, its so-called still life of the 21st century. I wouldn't be myself if I haven't tried to repeat :) Thats why today I would like to write my 14 phototips for better Flat Lay photography, honestly stolen from famous photo-professionals.
1. Положення камери. Flat Lay - це, в основному, коли зйомка предметів відбувається безпосередньо над самими предметами. Зазвичай вони будуть розташовані або оформлені на рівній поверхні.
1. Camera position. A Flat Lay is basically when you’re shooting items from directly above. Usually those items will be arranged or styled on a flat surface.
2. Світло. Найкраще світло - денне, м'яке, наприклад зранку біля вікна. Ідеальна погода - хмарна, тому що ви отримаєте нейтральне та збалансоване світло. З протилежного боку використовуйте відбивач. А щоб бути незалежним від погодних умов, ви можете скористатися наприклад: Light Cube, 2 Soft Boxes або навіть LED Ringяке також можна використовувати для портретних фотографій.
2. Light. The best light is a soft daylight, for example near window in the morning. The ideal weather is a cloudy, since you’ll get more neutral and balanced light. From the opposite side use reflector. And to be independent of weather conditions, you can use: Light Cube, 2 Soft Boxes or even LED Ring, which can be used for portrait photos as well.
3. Фон. Я пропоную вже мати декілька підготовнених фонів. Це заощадить ваш час протягом зйомки, а згодом і під час фотошопу. Наприклад: папір, як мінімум формату А3 (білий, чорний або сіро-буро-малиновий :) ), покривало (просте або великої вязки), фотофон (дерев'яний, бетонний або мармуровий), пухнасті килими, крафтовий папір, мішковина, будь-яка не прозора тканина, текстильні серветки або навіть карта! Загалом все залежить від вашого стилю та потреб.
3. Background. I suggest already have the several prepared backgrounds. This will save your time during shooting and then during photoshopping. For example: paper,  at least A3 size (white, black or gray-brown-raspberry  :) ), blanket (usual or chunky knits), photo background (wooden, concrete or marble), fluffy carpets, kraft paper, sackcloth material, any non-transparent fabric, textile napkins or even map! In general, everything depends on your style and needs.
4. Колір. Насправді для мене це складна наука. Я пропоную вам вибрати два або три улюблені кольори та дотримуватися їх на всіх ваших фотографіях. Або користуватись Колом Кольорів. Також я можу порекомендувати книгу Йоганнеса Іттена "Мистецтво кольору".
4. Color. Actually for me this is a complicated topic. I suggest you to choose two or three favorite colors and keep them on all your photos. Or use The Color Wheel. Also I can recommend to read the book "Art of Colorby Johannes Itten.
5. Пусте місце. Оскільки фотографії Flat Lay плоскі, ми не можемо показати динаміку чи об'єм, але ми можемо додати "негативний" простір тобто простір без будь-якої інформації, таким чином створити уявну динаміку, де легко вставити наприклад текст.
5. Empty Space. Since the Flat Lay photos are flat (Captain Obvious), we cannot show the dynamic or space, but we can add some 'negative space', the space which has no information. This way we will create an imaginary dynamic, where you easily can put text for example.
6. Хаос. Невпорядковане розташування елементів примушує глядача затриматись на фотографії та шукати 'головного героя'.
6. Chaos. Unstructured location of elements makes the viewer to stay longer for searching 'the main hero' on the photo.
7. Творча уява. А ваші батьки в дитинстві вчили вас не гратися з їжею? Але ми уже дорослі та можемо гратись як захочемо ;) Не вбивайте дитину в собі.
7. Imagination. Did your parents tell you not to play with food in your childhood? But we are adults already and can play like we want ;) Do not kill the child in yourself.
8. Лінії. Всі продовгуваті об'єкти мають властивість встановлювати напрямок, тому, щоб показати структуру або гармонію в кадрі, вони повинні бути паралельними (або перпендикулярними) до інших об'єктів. 
8. Lines. All long objects have the property to set direction, so to show structure or harmony, they should be parallel (or perpendicular) with others objects. 
9. Руки/ноги. А ще людям в кадр вдається додати руки/ноги, а іноді навіть і більше. Я дійсно намагалася, але на мій погляд, це виглядає неприродним. Спробуйте ви та покажіть свій результат ;)
9. Hands/feet. Also people manage to add hands/feet on the photo and sometimes even more. I really tried, but in my opinion it looks very unnatural. Try and show me your result ;)
10. Їжа. Їжа повинна виглядати смачною та бути дуже "чистою". Я маю на увазі без відбитків пальців або якогось сміття. Коли я роблю такі фотографії, я хочу мати білі рукавички та кожного разу витирати посуд. Іноді ми не можемо помітити це, але камера помічає все. Ольга розповіла більш детально як фотографувати їжу тут.
10. Food. Food should looks delicious and be very 'clean'. I mean without fingerprints or some small rubbish. When I take such pictures I want to have white gloves and every time to wipe dishes. Sometimes we cannot notice it, but camera notices everything. Olga had already shared more details about how to take food pictures here.
11. Робоче місце. Всі правила вище підходять і до цього пункту, плюс можна додати декілька улюблених деталей.
11. Workplace. All rules above are suitable to this point, plus you can add some of your favorite details.
12. Мода. Дівчата такі дівчата ... Дуже популярна тема: "Що в моїй сумці?".
12. Fashion. Girls a so girls... A very popular topic: 'What's in my bag?'.
13. Дитячі іграшки. Ще одна досить таки популярна тема, а ще дуже яскрава, тому чому б і ні?
13. Kids toys. Another popular topic, and very bright, so why not?
14. Фотообробка. Незалежно як та де ви обробляєте фотографії, в першу чергу - білий завжди повинен залишатися білим ;)
14. Photo editing. Regardless of how and where you edit your photos, first of all, white should always be white ;)

Придумали власну ідею? Надихнулися? Якщо ви хочете мати покроковий план з обробки фотографій, залишіть коментар нижче з моєю фотографією та запитанням: "Як ти обробила цю фотографію?" І наступна публікація буде присвячена моїм улюбленим програмам та фотообробці.
Came up with an idea? Got inspired? If you would like to have a step-by-step plan for photo editing, please leave a comment below with one photo made by me and with a question: "How did you edit it?" And the next post will be about my favorite editing programs and detailed steps.