ULIANA'S PHOTOBLOG

11/11/2017

14 phototips for good bokeh

Боке в перекладі з японської мови означає розмитість або не чіткість. Японці, як відомо, взагалі є найкращими в світі фахівцями для називання різних штук, у яких ніби як і не може бути ніякої назви.
Бокэ в переводе с японского языка означает размытость либо не четкость. Японцы, как известно, вообще являются лучшими в мире специалистами в назывании разных штук, у которых вроде как и не может быть никакого названия.
От як би ми називали Боке, якби не цей чудовий народ? Страшно й уявити. То воно у вигляді м'якого розмиття, то у вигляді чітких бубликів. То п'ятикутне, то кругле, то овальне. То взагалі у вигляді сердечок або спіралей. "Ну, це, знаєте, ем... таке явище... така штука... яка виходить, коли діафрагма... і там через неї світло як би... і якщо там багато дрібних об'єктів на задньому плані... хоча ні, може і не бути багато дрібних об'єктів..." )))
Вот как бы мы называли Бокэ, если бы не этот замечательный народ? Страшно представить. То оно в виде мягкого размытия, то в виде четких бубликов. То пятиугольное, то круглое, то овальное. Или вообще в виде сердечек или спиралей. "Ну, это, знаете, ем... такое явление... такая штука... которая получается, когда диафрагма... и там через нее свет как бы... и если там много мелких объектов на заднем плане... хотя нет, может и не быть много мелких объектов... " )))
Загалом, офіційна назва - це розмиття, що представляє собою суб'єктивні художні переваги частини зображення, які опинились на фотографії поза глибиною різкості. Ну, ви зрозуміли, мова сьогодні піде про Боке.
В общем, официальное название - это размытие, которое представляет собой субъективные художественные достоинства части изображения, что оказались на фотографии вне глубиной резкости. Ну, вы поняли, речь сегодня пойдет о Бокэ.
1. Діафрагма. Щоб добитись такої розмитості, переведіть камеру в режим пріоритету діафрагми та відкрийте її якомога ширше. Ви вже знаєте, що чим ширше відкрита діафрагма (тобто чим менше число, що означає відкриття діафрагми, наприклад f/1.2-f/3.5), тим більше світла потрапляє на матрицю. Тому спеціальні об'єктиви, які дозволяють відкрити діафрагму до таких малих значень, називають світло-сильними.
1. Диафрагма. Чтобы добиться такой размытости, переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и откройте ее как можно шире. Вы уже знаете, что чем шире открыта диафрагма (то есть чем меньше число, обозначающее открытие диафрагмы, например f/1.2-f/3.5), тем больше света попадает на матрицу. Поэтому специальные объективы, которые позволяют открыть диафрагму до таких малых значений, называют свето-сильными.
2. Відстань між вами та головним героєм має бути маленькою. Глибина різкості - необхідний елемент в отриманні боке який залежить не тільки від ступеня відкриття діафрагми, а й від відстані, що відділяє вас від головного об'єкта на фотографії. Тому підійдіть по-ближче.
2. Расстояние между вами и главным героем должно быть маленьким. Глубина резкости - необходимый элемент в получении бокэ который зависит не только от степени открытия диафрагмы, но и от расстояния, отделяющего вас от главного объекта на фотографии. Поэтому подойдите поближе.
3. Відстань між фоном та головним героєм повинна бути великою. Чим більше тим краще. Це теж пов'язано з глибиною різкості - чим далі фон від точки фокусу, тим сильніше він розмивається.
3. Расстояние между фоном и главным героем должно быть большым. Чем больше тем лучше. Это тоже связано с глубиной резкости - чем дальше фон от точки фокуса, тем сильнее он размывается.
4. Фокус. Приділяючи увагу задньому плану, не забувайте переконатися, що об'єкт на передньому плані знаходиться у фокусі.
4. Фокус. Уделяя внимание заднему плану, не забывайте убедиться, что объект на переднем плане находится в фокусе.
5. Світло. Предмет, який ви вибрали в якості головного героя на фотографії, повинен бути добре освітлений. Або, навпаки, зовсім не освітлений: тоді на тлі боке у вас вийде чіткий темний силует. Погано освітлений, і при цьому не ідеально темний об'єкт буде збивати глядача з пантелику.
5. Свет. Предмет, который вы выбрали в качестве главного героя на фотографии должен быть хорошо освещен. Или, наоборот, совсем не освещен: тогда на фоне бокэ у вас получится четкий темный силуэт. Плохо освещенный, и при этом не идеально темный объект будет сбивать зрителя с толку.
6. Бруд. Все, окрім головного героя, буде розмито. Тому оточення для цього об'єкта треба підбирати акуратно. Переконайтесь, що на поверхні немає порошинок, крихт та подряпин - вони зроблять розмиття неохайним.
6. Грязь. Все, кроме главного героя, будет размыто. Поэтому окружение для этого объекта надо подбирать аккуратно. Убедитесь, что на поверхности нет пылинок, крошек и царапин - они сделают размытие неряшливым.
7. Фон. Гарним фоном можуть бути дрібні джерела світла. Можна витягти новорічну гірлянду, а можна піти на вулицю та знайти місце, де є вогники, що не мають відношення до нового року.
7. Фон. Хорошим фоном могут быть мелкие источники света. Можно вытащить новогоднюю гирлянду, а можно пойти на улицу и найти место, где есть огоньки, не имеющие отношения к новому году.
8. Колір. Поєднувані та непоєднувані кольори в фотографії - це велика та складна наука, яку важко описати в двох словах. Загалом старайтесь в будь якому кадрі мати не більше двох-трьох кольорів, які гармонійно між собою співіснують.
8. Цвет. Сочетаемые и несочетаемые цвета в фотографии - это большая и сложная наука, которую трудно описать в двух словах. В общем старайтесь в любом кадре иметь не более двух-трех цветов, которые гармонично между собой сосуществуют.
9. Портретна фотозйомка. Боке може стати такою ж частиною портрету, як наряд або макіяж моделі та додати знімку атмосферності і настрою.
9. Портретная фотосъемка. Бокэ может стать такой же частью портрета, как наряд или макияж модели и придать снимку атмосферности и настроения.
10. Макро-зйомка. Якщо ви хочете зосередити увагу глядача на маленькому окремому об'єкті то без боке просто не обійтися.
10. Макро-съемка. Если вы хотите сосредоточить внимание зрителя на маленьком отдельном объекте то без бокэ просто не обойтись.
11. Навіть у пейзажній фотозйомці можна його використовувати. Ліс - одне з місць, де водиться красиве боке. Безліч дрібних деталей на задньому плані зливаються в виразний фон. Також часто розмиття застосовується в міській фотозйомці, наприклад фари автомобілів в пробках.
11. Даже в пейзажной фотосъемке можно его использовать. Лес - одно из мест, где водится красивое бокэ. Множество мелких деталей на заднем плане сливаются в выразительный фон. Также часто размытие применяется в городской фотосъемке, например фары автомобилей в пробках.
12. Фігурне боке. Боке можна зробити не тільки у вигляді кружечків, а й наприклад ромбиків, сердечок, зірочок та навіть сніжинок. Для цього нам знадобиться: картон (бажано чорного кольору), канцелярський ніж, ножиці та ізоляційна стрічка. Вирізаємо кружечки діаметром нашого об'єктива, а в центрі потрібні вам фігурки. Прикріплюємо до об'єктива та пробуємо.
12. Фигурное бокэ. Бокэ можно сделать не только в виде кружочков, но и например ромбиков, сердечек, звездочек и даже снежинок. Для этого нам понадобится: картон (желательно черного цвета), канцелярский нож, ножницы и изолента. Вырезаем кружочки диаметром нашего объектива, а в центре нужные вам фигурки. Прикрепляем к объективу и пробуем.
13. Фотошоп. А ще можна не заморочуватись зі світло-сильними об'єктивами, різними насадками та фоном, а просто створити боке в фотошопі, наприклад скористатись фільтром Lens Blur. Однак таке розмиття буде відрізнятися від «справжнього» боке.
13. Фотошоп. А еще можно не заморачиваться со свето-сильными объективами, различными насадками и фоном, а просто создать бокэ в фотошопе, например воспользоваться фильтром Lens Blur. Однако такое размытие будет отличаться от «настоящего» бокэ.
14. Практика. Повторення - мати навчання. Виходьте на вулицю та фотографуйте. Тим більше, що скоро новорічні свята та гірлянди будуть повсюди.
14. Практика. Повторение - мать учения. Выходите на улицу и фотографируйте. Тем более, что скоро новогодние праздники и гирлянды будут повсюду.

P.S. Якщо стаття була для вас цікавою та корисною, обов'язково поділіться цим зі мною. Мені буде дуже приємно.
P.S. Если статья была для вас интересной и полезной, обязательно поделитесь этим со мной. Мне будет очень приятно.