ULIANA'S PHOTOBLOG

13/07/2017

14 phototips for better composition

Статті з фотопорадами публікуються одна за одною, але загубилось найважливіше. Перепрошую та виправляюсь ;) Незалежно від того, що ви фотографуєте (предмет, портрет чи пейзаж), - перед тим, як витягти та включити камеру, ви уже повинні визначитись з головним героєм. Потім потрібно визначитись як же його розмістити в кадрі. Я не "відкрию Америку", а просто нагадаю:
Статьи с фотосоветами публикуются одна за другой, но потерялось самое важное. Извините и исправляюсь ;) Независимо от того, что вы фотографируете (предмет, портрет или пейзаж), - перед тем, как вытянуть и включить камеру, вы уже должны определится с главным героем. Потом нужно определиться как же его разместить в кадре. Я не "открою Америку", а просто напомню:
1. Правило третин. Ділимо кадр на дев'ять рівних частин. В уяві малюємо дві вертикальні та дві горизонтальні лінії, а головного героя розміщуємо в точках перетину або на самих лініях. Якщо є другорядні герої, то їх також варто розміщувати поблизу точок перетину.
1. Правило третей. Делим кадр на девять равных частей. В воображении рисуем две вертикальные и две горизонтальные линии, а главного героя размещаем  в точках пересечения или на самих линиях. Если есть второстепенные герои, то их также следует размещать вблизи точек пересечения.
2. Правило золотого перетину. Також ділимо кадр на дев'ять частин, у співвідношенні 3/8 та 2/8. Це найкомфортніша для ока пропорція. А, взагалі, ділити кадр з математичною точністю - не обов'язково ;)
2. Правило золотого сечения. Также делим кадр на девять частей, в соотношении 3/8 и 2/8. Это самая комфортная для глаза пропорция. А, вообще, делить кадр с математической точностью - не обязательно ;)
3. Правило діагонального золотого перетину. А зараз згадуємо шкільний курс геометрії :) Для цього проведіть через кадр уявну діагональ, а з протилежної вершини уявний перпендикуляр до цієї діагоналі. У вас з'являться три трикутники, які будуть різні за розміром. На лініях або посередині трикутників і розміщуйте ваших головних героїв.
3. Правило диагонального золотого сечения. А сейчас вспоминаем школьный курс геометрии :) Для этого проведите через кадр воображаемую диагональ, а с противоположной вершины воображаемый перпендикуляр к этой диагонали. У вас появятся три треугольника, которые будут разные по размеру. На линиях или в центре треугольников и размещайте ваших главных героев.
4. Правило діагоналей. Тут важливі елементи повинні бути розміщені вздовж діагональних ліній. Загалом діагоналі зараз дуже популярні та їх можна використовувати де завгодно.
4. Правило диагоналей. Здесь важные элементы должны быть расположены вдоль диагональных линий. В общем диагонали сейчас очень популярны и их можно использовать где угодно.
5. Лінія краси. Це S-подібна лінія в кадрі. В цьому випадку у нас немає паралельних чи перпендикулярних ліній, а тільки хвиля, яка дуже гарно підкреслює наприклад жіночу фігуру.
5. Линия красоты. Это S-образная линия в кадре. В этом случае у нас нет параллельных или перпендикулярных линий, а только волна, которая очень хорошо подчеркивает например женскую фигуру.
6. Симетрія. Світ - не ідеальний, але нам нічого не заважає зробити його таким хоча б на фотографії. Симетричні світлини наче говорять: все прораховано до дрібниць та все під контролем. Симетрія, де наприклад права частина майже ідентична лівій, дуже подобається перфекціоністам та архітекторам ;)
6. Симметрия. Мир - не идеален, но нам ничего не мешает сделать его таким хотя бы на фотографии. Симметричные фотографии как бы говорят: все просчитано до мелочей и все под контролем. Симметрия, где например правая часть почти идентична левой, очень нравится перфекционистам и архитекторам;) 
7. Асиметрія. Світ - все ще не ідеальний, але це зовсім не означає, що неідеальність - це щось погане. Покажіть на фотографії природність, різницю та навіть силу і енергію.
7. Асимметрия. Мир - все еще не идеален, но это вовсе не означает, что неидеальность - это что-то плохое. Покажите на фотографии естественность, отличия или даже силу и энергию.
8. Правило єдності. Якщо у вас велика кількість предметів в кадрі, їх обов'язково має щось поєднувати. Наприклад, колір, текстура або форма.
8. Правило единства. Если у вас большое количество предметов в кадре, их обязательно должно что-то объединять. Например, цвет, текстура или форма.
9. Трикутники. Я уже писала про непарну кількість головних героїв в кадрі. Створюйте "бермудські" трикутники, ловіть глядача та примушуйте розглядати вашу фотографію.
9. Треугольники. Я уже писала о нечетном количестве главных героев в кадре. Создавайте "бермудские" треугольники, ловите зрителя и заставляйте рассматривать вашу фотографию.
10. Креативна перспектива. Намагайтесь зробити фотографію об'ємною. Малюйте уявні лінії, наприклад, колії, дороги, річки, якими глядач буде подорожувати по вашій фотографії.
10. Креативная перспектива. Старайтесь сделать фотографию объемной. Рисуйте воображаемые линии, например, пути, дороги, реки, которыми зритель будет путешествовать по вашей фотографии.
11. Ракурс. Мої найпопулярніші варіанти: вид зверху та вид збоку (на рівні очей). Інші випадки, на мою думку, просто спотворюють головного героя.
11. Ракурс. Мои самые популярные варианты: вид сверху и вид сбоку (на уровне глаз). Другие случаи, по моему мнению, просто искажают главного героя.
12. Негативний простір. Негативним простором в основному називають фон на фотографії. Давайте кадру "дихати", залишайте простір для маневру, свободу, або головного героя робіть не таким уже і головним.
12. Негативное пространство. Негативным пространством в основном называют фон на фотографии. Давайте кадру "дышать", оставляйте пространство для маневра, свободу, или главного героя делайте не таким уж и главным.
13. Хаос. Невпорядковане розташування елементів примушує глядача "шукати" головного героя в кадрі.
13. Хаос. Неупорядоченное расположение элементов заставляет зрителя "искать" главного героя в кадре.
14. Порушуйте правила. Спробуйте поєднати декілька правил або сфотографувати, не скориставшись жодним. В будь-якому випадку, ви інтуїтивно уже знаєте всі правила та знаєте, як зробити саме той кадр :)
14. Нарушайте правила. Попробуйте совместить несколько правил или сфотографировать, не воспользовавшись ни одним. В любом случае, вы интуитивно уже знаете все правила и знаете, как сделать именно тот кадр :)
P.S. Якщо стаття була для вас цікавою та корисною, обов'язково поділіться цим зі мною. Мені буде дуже приємно.
P.S. Если статья была для вас интересной и полезной, обязательно поделитесь этим со мной. Мне будет очень приятно.